Amaçlarımız

Dernek, Taşköprü Sağlık Meslek Lisesi Mezunları ve Mensupları arasında karşılıklı y,ardım ve dayanışmayı sağlamak, Okul ile manevi bağı devam ettirmek ve eğitim-öğretimin her kademesindeki öğrenci arkadaşlarına maddi ve manevi yardımda bulunmak, Öğrencileri, mezunları ve mensuplarının sosyal, sportif ve kültürel, ekonomik, psikolojik sorunlarının giderilmesi için gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak amacı ile kurulmuş olup, derneğimiz siyaset ve sendika faaliyetleri ile uğraşmaz.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi ve müze oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtılmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sportif, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Sportif ve kültürel faaliyetleri desteklemek amacıyla üyelerine ve okula maddi ve manevi yardımda bulunmak,

10-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

17-Tüm toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilerek kamu yararı elde edilmesi amacının gerçekleştirilmesi konusunda gerekli anlaşma yaptığı kişilerin ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerini basmak, bunlarla ilgili telif ücretlerini ödemek.

18-Çeşitli konularda ulusal ya da uluslar arası düzeyde bilimsel yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, burslar vermek,

19-Albüm, sürekli yayınlar basmak, başta web sayfası olmak üzere her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform kurmak,

20-Radyo ve televizyon kurmak, arşiv oluşturmak,

21-Derneğin amaç edindiği kamu hizmeti ve faaliyetleri, herhangi bir şekilde belirli bir yöre ve kitle ile sınırlı olmayıp, herkesin faydalanmasına açık bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal, sportif ve kültürel alanda faaliyet gösterir.